webovky2_edited_edited.jpg


EDUKAČNÍ VIDEA NA TÉMA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VIDEA

Vliv znečištění ovzduší na kvalitu života a zdraví

Už brzy

Video se zaměří na vliv škodlivin na lidské zdraví. Bude popisovat, jaké znečišťující látky se v ovzduší nacházejí a jaké mají, negativní účinky na lidské zdraví. V závěru přinese doporučení, jak se těmto vlivům vyhnout, nebo je minimalizovat.

Průmyslové znečištění
ovzduší

Už brzy

Video se zaměří na zásadní industriální sektory, které způsobují znečištění ovzduší. Ukáže, jaké škodliviny jsou produkovány v průmyslové výrobě a jaký vliv mají na lidské zdraví. Poukáže jak tomuto znečištění předcházet, a co dělat v případě nadměrného průmyslového znečištění.

Znečištění ovzduší
z dopravy

Už brzy

Video vysvětlí, jaké škodlivé látky vznikají z automobilové dopravy. Představí vznik znečištění v důsledku spalování fosilních paliv a také vznik primárních prachových částic. Také přiblíží příčiny vzniku přízemního ozonu. Popíše vliv těchto škodlivých látek na lidský organismus a prostředí. Na závěr navrhne možnosti omezování znečištění z dopravy na individuální a společenské úrovni.

Znečištění ovzduší
z lokálních zdrojů

Už brzy

Video představí skutečnost, že znečištění ovzduší je, zejména ve venkovských oblastech, způsobeno také spalováním v lokálních topeništích. Ukáže, že znečištění je spojeno zejména se starými, nevyhovujícími kotly, topeništi na tuhá paliva a spalování nevhodného paliva/odpadků. Video ukáže, jak znečištění předcházet a co dělat v případě nadměrného znečištění

 

O PROJEKTU

Problém znečištění ovzduší se silně týká České republiky. Výzkumy dokazují, že v České republice jsou hlavním zdrojem znečištění lokální topeniště. Na zlepšení situace se tedy může podílet řada občanů vlastními silami. Důležitou roli hraje osvětová činnost. A to nejen v případě lokálních topenišť, ale i v případě dopravy a průmyslu. Projekt „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ je zaměřen na vytvoření komplexní informační a vzdělávací kampaně spojené s kvalitou ovzduší s celorepublikovým dopadem. Cílem projektu je vytvořit čtyři animovaná populárně-naučná videa na toto téma. Forma a délka videí bude odpovídat nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Kromě vzdělávací složky nabídnou videa i vzorce správného chování v daných situacích. Projekt obsahuje také semináře na vybraných školách Moravskoslezského kraje.

Na projektu spolupracuje Čisté nebe o.p.s. s organizací NILU – Norsk institutt for luftforskning z Norska, která přispěje svými expertními znalostmi při vytváření obsahu videí. Dále spolupracuje s Místní akční skupinou Pobeskydí, která bude zajišťovat koordinaci při přípravě promítání populárně naučných videí spojených se semináři. Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

 
 

PARTNEŘI

Kliknutím na libovolné logo navštívíte oficiální web

Norway_grants_White_4x_edited.png
norvay grants_sfžp_edited.png
logoMSK.PNG
MAS Logo_edited.png