top of page
webovky2_edited_edited.jpg


EDUKAČNÍ VIDEA
NA TÉMA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VIDEA

Videa

Znečištění ovzduší
z dopravy

Vliv znečištění ovzduší na kvalitu života a zdraví

Video se zaměří na vliv škodlivin na lidské zdraví. Bude popisovat, jaké znečišťující látky se v ovzduší nacházejí a jaké mají, negativní účinky na lidské zdraví. V závěru přinese doporučení, jak se těmto vlivům vyhnout, nebo je minimalizovat.

Znečištění ovzduší
z lokálních zdrojů

Video představí skutečnost, že znečištění ovzduší je, zejména ve venkovských oblastech, způsobeno také spalováním v lokálních topeništích. Ukáže, že znečištění je spojeno zejména se starými, nevyhovujícími kotly, topeništi na tuhá paliva a spalování nevhodného paliva/odpadků. Video ukáže, jak znečištění předcházet a co dělat v případě nadměrného znečištění

Video vysvětlí, jaké škodlivé látky vznikají z automobilové dopravy. Představí vznik znečištění v důsledku spalování fosilních paliv a také vznik primárních prachových částic. Také přiblíží příčiny vzniku přízemního ozonu. Popíše vliv těchto škodlivých látek na lidský organismus a prostředí. Na závěr navrhne možnosti omezování znečištění z dopravy na individuální a společenské úrovni.

Průmyslové znečištění
ovzduší

Video se zaměří na zásadní industriální sektory, které způsobují znečištění ovzduší. Ukáže, jaké škodliviny jsou produkovány v průmyslové výrobě a jaký vliv mají na lidské zdraví. Poukáže jak tomuto znečištění předcházet, a co dělat v případě nadměrného průmyslového znečištění.

Brožura
-web-brožurka.png

A další výukové materiály zdarma ke stažení

BROŽURA K VIDEÍM

pracovní list.PNG
O projektu

O PROJEKTU

Problém znečištění ovzduší se silně týká České republiky. Výzkumy dokazují, že v České republice jsou hlavním zdrojem znečištění lokální topeniště. Na zlepšení situace se tedy může podílet řada občanů vlastními silami. Důležitou roli hraje osvětová činnost. A to nejen v případě lokálních topenišť, ale i v případě dopravy a průmyslu. Projekt „Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší“ je zaměřen na vytvoření komplexní informační a vzdělávací kampaně spojené s kvalitou ovzduší s celorepublikovým dopadem. Cílem projektu je vytvořit čtyři animovaná populárně-naučná videa na toto téma. Forma a délka videí bude odpovídat nejvyšší možné atraktivnosti pro široké spektrum diváků. Kromě vzdělávací složky nabídnou videa i vzorce správného chování v daných situacích. Projekt obsahuje také semináře na vybraných školách Moravskoslezského kraje.

Na projektu spolupracuje Čisté nebe o.p.s. s organizací NILU – Norsk institutt for luftforskning z Norska, která přispěje svými expertními znalostmi při vytváření obsahu videí. Dále spolupracuje s Místní akční skupinou Pobeskydí, která bude zajišťovat koordinaci při přípravě promítání populárně naučných videí spojených se semináři. Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Partneři

PARTNEŘI

Norway_grants_White_4x_edited.png

Kliknutím na libovolné logo navštívíte oficiální web

norvay grants_sfžp_edited.png
logoMSK.PNG
MAS Logo_edited.png
Kontakty
bottom of page